Privacybeleid BOZK Bouw op Zekerheid

BOZK is een handelsnaam van BBAW Bouwmanagement.

(versie juni 2019)

BBAW Bouwmanagement (hierna te noemen BBAW) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens zorgvuldig, op passende wijze en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld.

BBAW houdt zich aan de eisen die voortvloeien uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.Vanaf juni 2019 voldoet BBAW aan de eisen die deze Verordening stelt.

Identiteit en contactinformatie

Wanneer je jouw rechten wilt uitoefenen of wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met:

BBAW Bouw Management

Ruud Wortelboer
Brink 1
9331 AA Norg

T: 0592 614 673
E: info@bbaw.nl

Doeleinden van verwerking

BBAW verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je:

 • onze website bezoekt
 • informatie aanvraagt via het contactformulier op onze website
 • diensten of producten afneemt van BBAW
 • telefonisch contact opneemt met BBAW

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • om contact met je op te kunnen nemen
 • voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten tussen jou en BBAW
 • relatiebeheer
 • het analyseren en verbeteren van onze website
 • het maken van (reclame) producten
 • Rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

BBAW verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

In het kader van de uitvoering en de totstandkoming van een overeenkomst
Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving)
In verband met de gerechtvaardigde belangen van BBAW, waarbij BBAW ervoor zorgt dat de impact op jouw privacy zo klein mogelijk is.

Wij verwerken in dit kader persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Het maken van druk- en print(proeven)
 • Het uitoefenen van de rechten van BBAW, bijvoorbeeld bij geschillen
 • Het beheren van klantgegevens
 • Beveiliging
 • BBAW heeft technische en organisatorische maatregelen genomen met als doel jouw persoonsgegevens op passende wijze te beschermen en de juistheid ervan te handhaven.

De genomen maatregelen zijn verder bedoeld om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onrechtmatige verwerking. De door BBAW genomen maatregelen zijn opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid, dat de basis is van de genomen maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens.

Websites en diensten derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die naar de website van BBAW linken of websites waarnaar op de website van BBAW wordt gelinkt. BBAW heeft geen inzicht hoe deze derden met jouw persoonsgegevens omgaan. BBAW raadt je aan om de privacyverklaring van websites van derden goed te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 • BBAW kan jouw persoonsgegevens uitwisselen binnen diverse afdelingen en medewerkers van BBAW.
 • BBAW zal jouw persoonsgegevens niet uitwisselen met derden, wanneer je hiervoor geen expliciete toestemming hebt gegeven.
 • BBAW zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.
 • BBAW wisselt jouw persoonsgegevens niet uit met organisaties buiten de Europese Unie.
  Bewaartermijn persoonsgegevens
 • BBAW bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De termijn is afhankelijk van het doel waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt. In uitzondering op het vorige kunnen bepaalde persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die door specifieke regelgeving vereist wordt.

Rechten van de betrokkene

Je kunt BBAW een schriftelijk verzoek sturen tot:

 • inzage
 • rectificatie
 • bezwaar
 • beperking
 • overdraagbaarheid/dataportibiliteit
 • verbetering
 • aanvulling
 • verwijdering
 • afscherming

  ..van jouw persoonsgegevens.

Bovenstaand verzoek kun je indienen wanneer jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn voor het doel van de verwerking, niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of het verwerken in strijd is met een wettelijk voorschrift. BBAW deelt je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek, schriftelijk mee hoe op jouw verzoek is geoordeeld.

Indien BBAW jouw verzoek goedkeurt, wordt je verzoek binnen 14 dagen na goedkeuring uitgevoerd, tenzij er sprake is van overmacht.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met BBAW niet uit, dan kun je jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy statement

BBAW heeft het recht dit privacy statement op ieder moment te wijzigen.
De gewijzigde versie van het privacy statement wordt vervolgens op de website van BBAW gepubliceerd.

CONTACT

Bozk Bouw op Zekerheid
Oosteind 14, 9331 AH Norg

Postadres
Postbus 12, 9330 AA Norg

T: 0592 20 51 51
E: info@bouwopzekerheid.nl

kvk: 71622144 | btw: 8587.87.301.B01

Algemene voorwaarden Bozk Bouw op Zekerheid DNR-2011